^maVr` qhXr {MÌnQ> CÚmoJ Am¡a H${d n«Xrn H$m `moJXmZ

H${d n«Xrn H$s XyaX{e©Vm …

AmO Ho$ `wJ _| {MÌnQ> _mÜ`_ EH$ O~aXñV VmH$Vda _mÜ`_ Ho$ ê$n _| OmZm h¡ na§Vw Cg O_mZo _| Vrg Ho$ XeH$ _| `o H${d n«Xrn H$s XyaX{e©Vm h¡ {OÝhm|Zo {MÌnQ> _mÜ`_ H$s j_Vm H$mo Zm hr {g\©$ nyU© ê$n go _hgyg {H$`m A{nVw Cg j_Vm H$m ñdV§ÌVm Am§XmocZ Ed§ {~«{Q>e amO Ho$ {Icm\$ c‹S>Zo dmcm| Ho$ g_W©Z _| nyar VmH$V go n«`moJ {H$`m §
AË`wËV_ H$mì`n«{V^m, gj_ g§JrVH$ma Ed§ CËH¥$ï> \$ZH$ma BZ VrZm| JwUm| H$m g_wƒ` H${d n«Xrn Ho$ ì`pŠVËd _| Wm& CÝhm|Zo Bg {ÌJwUmË_H$ epŠV H$m gw§Xa g_Ýd` {MÌnQ> _mÜ`_ go H$aHo$ gm_mÝ` OZVm _| ñdV§ÌVm Ho$ n«{V MoVZm OJmB©&

{MÌnQ> CÚmoJ _| AmJ_Z …

H${d n«Xrn (lr am_M§X« {ÛdoXr H$m OÝ_) H$m OÝ_ ~‹S>ZJa _Ü`n«Xoe _| 6 \$adar 1915 _| hþAm (~më`H$mc _|) {dÚmWu Xem _| hr CÝh| qhXr H$mì` coIZ Ed§ H$mì` dmMZ _| ê${M ahr Wr& ewê$AmV _| _Ü`n«Xoe _| VXZ§Va CËVa n«Xoe _| AnZr ñd`§^y Ed§ n«{V^mdmZ eocr go CÝhm|Zo H${d gå_ocZm| _| a{gH$ OZ g_yhm| H$m _Z _moh {c`m Wm& CZHo$ n«maãY CÝh| Bchm~mX go _w§~B© Amoa H${d gå_ocZ go {MÌnQ> CÚmoJ _o cm I‹S>m H$a {X`m&
1939 _| ~må~o Q>m°H$sO Ho$ ñd. {h_m§ew am`, {OÝhm|Zo H${d n«Xrn H$s CËH¥$ï> H$mì` e¡cr go n«^m{dV hmoH$a H${d n«Xrn H$mo "H§$JZ' Bg {MÌnQ> Ho$ {c`o AZw~§{YV {H$`m, {Og {MÌnQ> _| AemoH$ Hw$_ma Ed§ Xo{dH$mamZr Zo n«_wI ^y{_H$mE§ {Z^mB© Wr& Bg Vah ^maVr` qhXr {MÌnQ> CÚmooJ H$mo JrVH$ma, g§JrVH$ma Ed§ Jm`H$ Ho$ ê$n _| EH$ Z`r n«{V^m {_cr& n«XrnOr Zo "H§$JZ' {MÌnQ> Ho$ {c`o Mma JmZo {cIo, CZ_| go CÝhmoZo ñd`§ VrZ JmZo Jm`o, Am¡a g^r JmZo AË`§V cmoH${n«` hþ`o&

ñdV§ÌVm Am§XmocZ _| gh^mJ …

BgHo$ Cnam§V {Z_m©Vm Eg. _wIOu Ed§ {X½Xe©H$ kmZ _wIOu H$m "~§YZ' Am`m "Mc Mc ao Zm¡OdmZ' O¡go JmZo Ho$ gmW, {OgZo EH$ B{Vhmg H$m`_ {H$`m& g^r JmZo {deof cmoH${n«` hþ`o & Bg JmZo H$mo Cg g_` Vwa§V cmoH${n«`Vm {_cr, Cgr g_` ñdV§ÌVm Am§XmocZ Ma_ gr_m na Wm Am¡a ha n«^mV \o$ar _| Bg Xoe^pŠV JrV H$mo Jm`m OmVm Wm & `h nhcm qhXr {MÌnQ> JrV h¡, {Og_| OZ gm_mÝ` Ho$ _mZg na OmXy^am n«^md S>mcm Wm &

"nwZ©{_cZ' "Pycm' "Z`m g§gma' "A§OmZ' Am¡a "{H$ñ_V' ~m°å~o Q>m°H$sO Ho$ BZ n§mM {\$ë_m| Ho$ {c`o ^r n«XrnOr Zo JrV {cIo & _hmË_m Jm§Yr Or Zo O~ "Mco OmAmo' Zmam {X`m V~ {\$ë_ "{H$ñ_V' H$m {Z_m©U Mc ahm Wm & ~‹Soo> ~‹So> ZoVm g~ Ooc _o H¡$X Wo & Xoe _| Am§XmocZ Ho$ dmVmdaU go g§{X½YVm N>mB© Wr & Am¡a Cg g_` H${d n«XrnOr H$s H$c_ go EH$ hþ§H$ma OmJm "AmO {h_mc` H$s MmoQ>r go {\$a h_Zo ccH$mam h¡-- Xya hQ>mo Eo Xw{Z`m dmcm| qhXwñVmZ h_mam h¡' "{H$ñ_V' H$m `o n«m§a{^H$ JrV nyao n«ojmJma _| MoVZm H$s cha OmJ¥V H$aVm Wm Am¡a Xe©H$m| H$s _m§J na ~ma ~ma {XIm`m OmVm Wm & dñVwV… `o JrV A§J«oOr hþHy$_V na grYm n«hma Wm, {Og dOh go H${d n«XrnOr H$mo {JaVmar go ~MZo Ho$ {c` ^y{_JV hmoZm n‹S>m & qhXr {MÌnQ> Ho$ B{Vhmg _| EH$ hr Q>mH$sO _| cJmVma gm‹To> VrZ gmc McZo H$m A^yVnyd© aoH$mS©> "{H$ñ_V' Zo {H$`m &

H${d n«Xrn {ZpíMV én go Eogo Xoe^ŠVm| _| go EH$ h¡ {OÝhm|Zo ñdV§ÌVm nyd© Ed§ ñdmV§ÝÝ`moËVa amï²>{Z_m©U H$m`© _| AnZm `moJXmZ {X`m h¡ &

"OmJ¥{V' EH$ Eogr {\$ë_ Wr Omo CZHo$ JmZm| Ho$ {c`o AmO ^r ñ_aUr` h¡& dh JrV h¡ &
AmAmo ~ƒm| Vwåh| {XImE§ Pm±H$s qhXwñVmZ H$s
Bg {_Å>r go {VcH$ H$amo `o YaVr h¡ ~{cXmZ H$s .....
h_ cm`o h¢ Vy\$mZ go H$íVr {ZH$mc Ho$
Bg Xoe H$s aIZm _oao ~ƒm| gåhmc Ho$ .....
Xo Xr h_| AmOmXr {~Zm IS>J {~Zm T>mc
gm~a_Vr Ho$ g§V VyZo H$a {X`m H$_mc

"Eo _oao dVZ Ho$ cmoJm| Oam Am§I _| ^a cmo nmZr' H${d n«XrnOr H$m `o JrV H$m¡Z gm gƒm qhXwñVmZr ^wcm gH$Vm h¡& gmR> Ho$ XeH$ _|o MrZr AmH«$_U Ho$ g_` cVmOr H$m Jm`m `h A_a JrV BÝgm{Z`V Ed§ Xoe^pŠV H$s EH$ {ZemZr h¡& Omo H${d n«XrnOr H$s AnZr e¡cr go {X`m hþAm Cnhma h¡& {Og JrV H$mo gwZH$a VËH$mcrZ n«YmZ_§Ìr ñd. n§{S>V Odmhacmc Zohê$ H$s Am±Io ^r S>~S>~m J`t Wt & H${d n«XrnOr H$s A_a aMZmAm| _| `o JrV _rc H$m nËWa gm{~V hþAm h¡& {\$ë_r JrV Zm hmoZo Ho$ ~mdOyX H${d n«Xrn, cVmOr Ed§ gr. am_M§X« BZ {MÌnQ> CÚmoJ Ho$ {X½JOm| Ho$ Bg JrV go Ow‹So> hmoZo Ho$ H$maU `h JrV qhXr {MÌnQ> CÚmoJ H$m {hñgm ~Z J`m & `h JrV A~ B{Vhmg ~Z J`m qH$Vw AmO 35 gmc Ho$ ~mX ^r CVZm hr cmoH${n«` h¡ &

MoVZm epŠV Ed§ _yë` ì`dñWm H$m gm_m{OH$ Am§H$cZ …

Bg Ho$ níMmV {\$ë_ "_emc' H$m JrV "D$na JJZ {demc ZrMo Jham nmVmc, ~rM _| YaVr dmh _oao _m{cH$ VyZo {H$`m H$_mc' `o JrV _ÝZm So> Zo Jm`m Wm, AË`§V cmoH${n«` hþAm&

H${d n«XrnOr Zo Xmo Am¡a {\$ë_ "ZmpñVH$' Ed§ "OmJ¥{V' Ho$ {c`o cmoH${n«` JmZo {cIo CZH$s cmoH${n«` aMZmAm| _| go EH$ "XoI Voao g§gma H$s hmcV Š`m hmo J`r ^JdmZ, {H$VZm ~Xcm J`m BÝgmZ' Omo CÝhm|Zo ñd`§ Jm`m Wm Am¡a Omo gm_m{OH$ _yë` {dKQ>Z na {H$`m J`m EH$ H$‹S>m n«hma Wm&

{dMma Ed§ Ame`nyU© JrV Omo {\$ë_ Ho$ n«g§JmZwén XoZodmcr Am¡a nyU© {dMma Ed§ Ame` gm_mÝ` Xe©H$ EH$ g§H«${_V H$aZo _| ghm`^yV hmoZo dmocr H${d n«Xrn H$s n«{V^m AgmYmaU Wr & H${d n«Xrn Ho$ cmoH${n«` JrVm| Ho$ {c`o Xe©H$ CZH$s {\$ë_| ~ma ~ma XoIZm ng§X H$aVo Wo&

H${d n«Xrn H$s Xmo {\$ë_m| H$m {OH«$ H$aZm g_`mo{MV hmoJm, amOHw$_ma H$m "VcmH$' Ed§ amOHw$_ma, {XcrnHw$_ma Am¡a d¡O`§Vr_mcm H$m "n¡Jm_' "BÝgmZ H$m BÝgmZ go hmo ^mB©Mmam `hr n¡Jm_ h_mam' `h n¡Jm_ H$m JmZm ^r AË`§V cmoH${n«` hþAm Wm &

"Mc AHo$cm Mc AHo$cm, Voam _ocm nrNo> Ny>Q>m amhr Mc AHo$cm' Am¡a "Omo {X`m Wm Vw_Zo EH$ {XZ _wPo {\$a dmo ß`ma Xo Xmo, H$O© _m§JVm hÿ ~MnZ CYma Xo Xmo' BZ JrVm| Ho$ H$maU Eg. _wIOu H$s "g§~§Y' {\$ë_ Zo ^r ~m°Šg Am°{\$g na AÀN>m ì`dgm` {H$`m &

AnZo JrVm| Ho$ ~c~yVo na ~m°Šg Am°{\$g na aoH$mS©> ~«oH$ ì`dgm` H$aZo dmcr {\$ë_ Wr "O` g§Vmofr _m§' Omo CZHo$ OrdZo _| EH$ A{dñ_aUr` `eñdr {\$ë_ H$m CXmhaU ~Zr Wr & H$B© _hrZm| VH$ Bg {\$ë_ Ho$ {c`o Q>m°{H$O Zo "hmD$g \w$c' Ho$ ~moS©>g XoIo h¢& _{hcm Xe©H$ Bg {\$ë_ go BVZr n«^m{dV Wr {H$ {WEQ>a _| hr do "_¢ AmaVr CVmé ao' Bg JmZo Ho$ g_` nyOm Ed§ AmaVr H$aVr Wr& Am¡a CZH$s _m§J na `h JrV {\$a go Xmoham`m OmVm Wm& "O` g§Vmofr _m§' H$s g\$cVm Zo cmo ~OQ> nm¡am{UH$ {\$ë_m| H$mo Zdg§OtdZr n«XmZ H$s Wr&

Xoe^pŠV, BÝgm{Z`V Ed§ gd©Y_© g_^md H$m dra`moÜXm …

{dMma n«dUVm Ed§ Ame` KZVm `h H${d n«XrnOr Ho$ JrVm| H$s {deofVm hmoZo Ho$ ~mdOyX ^r CZHo$ JrV gd©gmYmaU _Zwî` H$mo AmH¥$ï> H$aVo h¢ & AnZr OmXyJar AmdmO _| ñd`§ CÝhm|Zo AZoH$ ^mdmoËH¥$ï> JrV Jm`o h¢ & Omo AmO ^r cmoH${n«` h¢ Bg Vah go JrVH$ma, g§JrVH$ma Ed§ Jm`H$ hmoZo H$m AnZo Amn_| H${d n«Xrn qhXr {MÌnQ> CÚmoJ Ho$ EH$_odm{ÛVr` CXmhaU h¡& Xoe^pŠV, BÝgm{Z`V Am¡a gd©Y_© g_^md Ho$ dra`moÜXm hmoZo Ho$ gmW gmW ^maVr` OZ_mZg H$s AmË_m H$mo g_PH$a CZH$m nm¡am{UH$ AmYma coH$a AmXe© gm_m{OH$ _yë`m| H$mo n«ñWm{nV H$aZo H$m H$m`© CÝhm|Zo AnZo JrVm| Ho$ _mÜ`_ go {H$`m &

~mny Am¡a ~mny …

~mny (_hmË_m Jm§Yr) Omo _mZd B{Vhmg _| Bg eVH$ _| OrdZ Xe©Z Ho$ n«^mdr ^mî`H$ma Ho$ én _| OmZo OmVo h¢, Am¡a ~mny (H${d n«Xrn) {OÝhm|Zo cJmVma Bg _hmZ g§V Ho$ {dMma H$m n«Mma n«gma AnZo A{dñ_aUr` JrV coIZ, g§JrV Ed§ Jm`Z Ho$ _mÜ`_ go {H$`m &

eVH$m| go Jwcm_r Ed§ nr{‹S>V emo{fV hVn«^ gd©gmYmaU ^maVr` OZ_mZg Ho$ ñdm^m{dH$ Am§V[aH$ epŠVñÌmoV H$mo g_PmH$a Cgo OJmZo H$m H$m_ BZ Xmo ~mny Zo {H$`m `h H$m`© do H$a nm`o BgH$m _w»` H$maU CZ Xm|Zmo H$m ^maVr` AmË_epŠV Ed§ CgH$s nm¡am{UH$ nmíd©^y{_ H$m gå`H$ AmH$cZ h¡& `hr Am§H$cZ BZ Xm|Zm| H$m eñÌ ~Zm, {OgH$m BñVo_mc AnZm g§Xoe ^maVr` OZ OZ VH$ nhþMm§Zo Ho$ {c`o CÝhmoZo ewé _| ñdV§ÌVm Am§XmocZ _| Am¡a Cnam§V amï²>{Z_m©U Ho$ H$m`© _| {H$`m&

{\$ë_ OJV go H${d n«XrnOr H$s g§c¾Vm …

AnZo AÇ>mdZ gmc Ho$ c§~o H$m`©H$mc _| H${d n«XrnOr Zo {\$ë_OJV H$s ~‹S>r ~‹S>r OmZr _mZr hpñV`m| Ho$ gmW H$m_ {H$`m O¡go {h_m§ew am`, Eg._wIOu, {~_c am°`, kmZ _wIOu, EZ.Ama. AmMm`©, Z§Xcmc O`d§Vcmc, {Z{VZ ~mog, _wHo$e H$m¡c, Ho$VZ H$nya, Eg.Eg.dmgZ n§Wmcy, dg§V OmoJcoH$a, AmXe© ho_§V Jwám, BVZm hr Zht Vmo OmZo _mZo g§JrVH$mam| Ho$ gmW ^r CÝh| H$m_ H$aZo H$m _m¡H$m {_cm {OgH$s dOh go ^maVr` {\$ë_ H$mo aMZmE§ {_ct, gañdVr Xodr, am_M§X« nmc, nÝZmcmc Kmof, A{Zc {~ñdmg, Jwcm_ h¡Xa, Eg.S>r.~_©Z, gr am_M§X«, hþg³cmc, ^JVam_, _ÝZmSo>, amoeZ, A{dZme ì`mg, ho_§V Hw$_ma, EZ.XËVm, {MÌJwá, AOrV _MªQ>, dg§V XogmB©, XËVmam_ {edam_, g{cc Mm¡Yar, Eg.EZ.{ÌnmR>r, n«o_ YdZ, cú_rH$m§V ß`maocmc, H$ë`mZOr AmZ§XOr, Amo. nr. Z`a, {g. E. AOw©Z, a{dÝX« O¡Z, ^ynoZ hOm[aH$m, Cfm IÝZm, gwYra \$S>Ho$, Ama. S>r. ~_©Z, ZXr_ ldZ, gnZ OJ_mohZ, gmo{ZH$ Amo_r, ~ßnr char `o Hw$N> g§JrVH$ma h¡&

EH$ gmc nyd© ñd`§ {Zd¥pËV Kmo{fV H$aZo go nhco CÝhm|Zo 1996 _o cú_rH$m§V ß`maocmc Ho$ g§JrV {ZX}eZ _o EH$ XyaXe©Z _{cH$m Ho$ {c`o AnZm AmIar JrV {cIm &

H${d n«XrnOr Zo AnZo JrV coIZ go nma§nm[aH$ qhXr coIZ e¡cr H$mo nwZé‚mr{dV {H$`m& Xoe hmo `m {dXoe hmo CÝhm|Zo OZ_mZg Ho$ {Xc _| AnZm ñWmZ ~Zm {c`m & MoVZm go n[anyU© CZH$s aMZm`| H$B© g{X`m| VH$ XrnñV§^ H$s ^m±{V _mJ©Xe©Z H$aVr ah|Jr &

 
Site Designed by Nikul