Letters received by and wrote by Kavi Pradeep
8.10.39
bIZD$

{à` ^¡`m àXrn

nÌ {_bm Wm& nVm Imo J`m Wm& {H$gr àH$ma nyN>VmN> Ho$ ~mX A~ nVm {_bm h¡& Vw_ Xya Mbo J`o& A~ Vwåhmar _YwadmUr {OgH$m h_ bmoJm|§ H$mo {deofH$a _wPo Jd© Wm, Š`m A~ {\$a Cgr àH$ma gwZZo H$mo {_boJr? _¢ Vwåhmar `mX H$a H$aHo$ Am§Im|§ _|§ Am§gy ^a bmVm hÿ§& na§Vw {\$a CÝh|§ Am§Im|§ _|§ hr nr boVm hÿ§& ^bm A~ H$m¡Z _oao ñdm{^_mZ VWm ~‹S>ßnZ H$s ajm H$aoJm& Xygamo§ Ho$ gå_wI H$m¡Z _wPo AnZm ~‹S>m ^mB© H$h H$a n[aM` XoJm& `h Amem _wPo {_qbX Am{X ñdmWu fS²>`§ÌH$m[a`m|§ go Zht&... {Og {H$gr gå_obZ _|§ OmVm hÿ§ {~Zm Vwåhmao `h gå_obZ à^mdhrZ gm {XImB© XoVm h¡& O~ _oam àXrn hr Zht Vmo _oao {bE gm{hË` _§{Xa _|§ àH$me H$hm§& _wPo Vwåhmam ~b A{^_mZ A~ ^r h¡.... MbVo MbVo Vw_Zo AnZo hmW go ^moOZ ~Zm H$a Z¡ZrVmb _|§ {Ibm`m Wm Bgr àH$ma Vwåh|§ h_|§ N>mo‹S> H$a Mbo OmZm Wm Vmo ^¡`m BVZo ñZoh ~§YZ _|§ Š`m|§ ~m§Ym Wm& Vm. 28, 29 H$mo CO_J‹T> J`m Wm dhm§ ^r R>mHw$a O_wZm à. qgh Vwåhmar `mX H$a aho Wo& ^bm H$m¡Z h¡ Omo àXrn H$mo `mX Zht H$aVm& gË` àXrn Š`m A~ _wPo Xe©Z XmoJo, `{X Zht Vw_ `hm§ AmAmo `m _wPo hr ~wbm bmo& _¢Zo gƒo öX` go Vwåh|§ AnZm N>moQ>m ^mB© _mZm h¡&.... ho ^ynmb {dO`r! gƒm ñZoh Ho$ nwOmar amï´> ^mfm Ho$ _§{Xa Ho$ aËZO{Q>V àXrn gX¡d àgÞ ahmo!.... Vwåhmam hr H$hm hþAm&

~‹S>m ^mB©
OJ_mohZZmW AdñWr

22.4.51
bIZD$

{à` àXrn
AmO VrZ df© hmo J`o _wPo ~§~B© N>mo‹So>& Bg ~rM gm{hË` joÌ _|§ hr ahm& BYa ~§~B© AmZo H$m BamXm h¡ - AmH$a {_by§Jm&
_¢ lr `emo{d_bmZ§X H$m Vw_ go n[aM` H$amZm MmhVm hÿ§& Omo ~§~B© _|§ Ky_Zo {\$aZo Am aho h¢& C‹S>Vo hþE H$hmZrH$ma n[anyUm©Z§X Ho$ gwnwÌ h¢& AJa BÝh|§ {H$gr Eogr ghm`Vm H$s Amdí`H$Vm hmo Omo Vw_ {~Zm {H$gr g§H$moM Ho$ H$a gH$Vo hmo Vmo H$a hr XmoJo - BVZm _wPo {dœmg h¡&
Amem h¡ gmZÝX hm|§Jo

Vwåhmam
^JdVrMaU d_m©

11.5.40
ZmJnwa

{à` ^mB© àXrn

_¢ AH$mobm hmoVm hþAm 14 H$s gw~h ~å~B© nhþ§My§Jm& _¢ ~§~B© _|§ H$m§J«og H$_oQ>r Ho$ X\$Va _|§ (H$m§J«og ^dZ, dëë^^mB© nQo>b amoS>, ~å~B©-4) R>hê§$Jm& `{X Agw{dYm Z hmo Vmo Am H$a {_{b`oJm& _¢ nhbr ~ma ~å~B© Am ahm hÿ§& amñVm|§ go An[a{MV hÿ§& AÝ`Wm IwX hr AmH$a {_bVm&
^dXr`
Za|§Ð
(Za|§Ð e_m©)

n«Xrn bIZD$

""H§$JZ'' AmO hr go {ZemV _o§ bJm h¡& bmoJm|§ Zo Img Vm¡a na Vwåhmao ~Zm`o JrVm| H$mo H$m\$s ng§X {H$`m& Cg g_` _wPo CVZr hr àgÞVm hþB© {OVZr AnZr MrO H$s gwZH$a hmoVr h¡&
Vw_ _Oo _|§ Vmo hmo Z?
Vwåhmam hr
A_¥V
(A_¥Vbmb ZmJa)

OZdar 42
~Zmag

""n«Xrn''
AmO EH$ `wJ Ho$ ~mX Vwåh|§ nÌ {bIZo H$m gmhg H$a ahm hÿ§& Z OmZo H$~ go Zht ^r ^ybo ^Q>Ho$ nwamZo {_Ìm|§ H$s `mX ^r AmVr h¡ `m Zht& ^mB©, ~‹So> AmX_r hmo J`o hmo Vmo H$moB© Amü`© Zht& {\$a ^r Z OmZo Š`m| ~ma-~ma Vwåh|§ AnZo ~rM nmZo H$s BÀN>m hmo Am`m H$aVr h¡& Bgr{bE `h H$ï> Xo ahm hÿ§& Vw_Zo gwZm H$mer {dœ{dÚmb` H$s aOV O`§Vr _ZmB© Om ahr h¡& Bg Adga na Vm. 21 OZdar 42 H$mo& 20 OZdar H$mo ~mah ~Oo go EH$ d¥hV² H${d gå_obZ hmo ahm h¡& H$hZo H$s Amdí`H$Vm Zht, Vwåhmao {~Zm Hw$N> Hw$N> A^md Adí` _mby_ n‹S>Vm h¡& _oar K¥ï>Vm Z _mZmo Vmo `h H$hÿ§ {H$ Vwåh|§ {~Zm {hM{H$MmhQ> grYo ~Zmag Ho$ {bE admZm hmo OmZm Mm{hE& Vwåh|§ nm H$a h_|§ Omo àgÞVm hmoJr Cgo {H$gr ^r Vah h_ go Z N>rZmoJo, Eogm {dœmg h¡& ~hþV ß`ma ñdrH$ma H$amo& AmO Vwåhmao JmZo Xem| {XemAm|§ _|§ Jy§O aho h¢& CgHo$ {df` _|§ {OVZm H$hÿ§ Wmo‹S>m h¡& nwZ: ß`ma&
Vwåhmam hr
""gw_Z''
({ed_§Jbqgh ""gw_Z'')

24.6.41
{à` {_Ì àXrnOr IOwar/~Zmag (H¡$ÊQ>)

gào_ àUm_&
gmXa {ZdoXZ `h h¡ {H$ ~hþV {XZm|§ Ho$ ~mX AmnH$m EH$ nÌ Z¡ZrVmb _|§ lr Zmam`UOr MVwd}Xr Ho$ Zm_ Am`m Wm& dht _wPo AmnH$m nVm _mby_ hþAm& Bg{bE Bggo nhbo AmnH$s godm _|§ H$moB© nÌ Z Xo gH$m& AmnHo$ Bg Jm¡ad nyU© nX Ho$ {bE AmO VH$ _¢ YÝ`dmX ^r Z Xo gH$m& h_ bmoJm|§ H$mo AmnHo$ D$na nyU© Jd© h¡& Amem h¡, Amn _wP O¡go {_Ìm|§ H$mo `mX H$aVo hm|§Jo....
nwZü h_oem H${d gå_obZm|§ _|§ AmnH$s `mX AmVr h¡& `h gwZH$a AmnH$mo àgÞVm hmoJr {H$ _oar nwñVH$ ""hëXr KmQ>r'' na 2000/- H$m Xo` nwañH$ma àmá hþAm h¡&
^dXr`
í`m_Zmam`U nmÊSo>`

12.5.41
H$mer

{à`da àXrn
àH$me \¡$bmVo ahmo&
Vw_Zo Vmo ~å~B© _|§ dh àMÊS> g_m{Y bJm`r {H$ h_ g~Ho$ ""~§YZ'' H$m Ü`mZ hr Z ahm& Amem h¡ {H$ Vw_ gmZÝX hm|Jo Am¡a ~å~B© H$s Obdm`w Vwåh|§ {deof H$ï>H$a àVrV Z hmo&
AÀN>m `h Vmo ~VbmAmo {H$ BYa bIZD$ AmZo H$m Hw$N> BamXm h¡ Š`m! Vwåh|§ ~Zmag go ~wbmZm MmhVm Wm& Bg ~ma `{X Vw_ Am gH$mo Vmo _¢ H¥$Vk hmoD§$Jm& _oao Hw$N> N>mÌ Vwåhmar g§JrV bhar _|§ ñZmZ H$aZm MmhVo h¢§&
""{dœ Ho$ {Zame ào{_`m| H$mo h¡ àXrn Eogm''
`mX h¡ Z!
Š`m nÌmoÎma H$s Amem H$ê§$?
Vwåhmam hr
H$mÝVmZmW nmÊSo>` ""Mm¢M''

6.10.76

{à` {M. àXrn,
_¢ eãXm|§ _|§ ì`º$ Zht H$a gH$Vm {H$ BVZo dfm] Ho$ ~mX _wPo Vw_ go {_bH$a {H$VZr àgÞVm hþB© h¡& Vwåhmao AnZo nwéfmW© go ~Zm`o gw§Xa Am¡a {demb ^dZ H$mo XoIH$a VWm Vwåhmar nËZr Ed§ ~‹S>r ß`mar ~oQ>r go {_bH$a _Z AË`§V à\w$pëbV hmo J`m....&
_¢ A~ 84d§o§ df© _|§ Mb ahm hÿ§& _oar hm{X©H$ BÀN>m h¡ {H$ AnZo OrdZH$mb _|§ Vwåhmar gm{hpË`H$ aMZmAm|§ H$m gw§Xa T§>J go _w{ÐV g§ñH$aU {ZH$bdm Xy§& {ÛdoXr amYoí`m_ Ho$ g§J«h _|§ Vwåhmar - ""Hw$éjoÌ'' Zm_H$ H${dVm Zht h¡& dh Am¡a `{X AÝ` gm{hpË`H$ aMZm hmo Vmo _oao nmg Vwa§V ^oO Xmo& {ZambmOr dmbm boI ^oOmo Omo _¢ AnZr ^y{_H$m Ho$ ~mX àñVmdZm Ho$ ê$n _|§ N>mnZm MmhVm hÿ§....
Vw_Zo gm{hË` N>mo‹S>H$a EH$ Z`o joÌ _| àdoe {H$`m& qH$Vw Omo gm{hË` H$s j{V hþB© dh OZVm H$mo CXmÎm, gwa{MnyU© Am¡a àoaH$ JrVm|§ Ho$ {_bZo go nyar hmo J`r& _oao {bE `h g§Vmof H$s ~mV h¡&
à`mJ _|§ _oam gå_mZ g_mamoh 30/31 AŠQy>~a H$mo hmo ahm h¡&... _wP na BVZm X~md n‹S>m {H$ _wPo ñdrH$maZm n‹S>m {§H§$Vw AnZo gå_mZ go nyd© _¢ AnZo nyd©Om|§ H$m gå_mZ H$ê§$Jm& _¢oZo _mbdr`Or, ^maV|§Xw, Q§>S>ZOr, lrYa nmR>H$, bmbm grVmam_ Or VWm AH$~a Bbmhm~mXr Ho$ V¡b {MÌ AnZo IM} go ~Zdm`o h¢& nhbo CZH$m AZmdaU H$admD§$Jm& AnZo {nVmOr na ""nwîn ñ_aU'' Zm_ H$s àm`: 350 n¥ð>m|§ Ho$ g{MÌ nwñVH$ H$m {d_moMZ H$admD§$Jm& _¢ ñd`§ ~mbH¥$îU ^Å> H$s `h à{V_m Zht§ ~Zdm gH$Vm Wm, CÎma àXoe {hÝXr gm{hË` gå_obZ H$mo amOr H$a {b`m h¡& CgH$m ^r Cg g_` CÓmQ>Z hmoJm& Xod-F${f-{nV¥ nyOZ Ho$ ~mX _¢ AnZm gå_mZ ñdrH$ma H$ê§$Jm
_oar hm{X©H$ BÀN>m h¡ {H$ Vw_ Bg Adga na AmVo&... _¢ Bgo AnZo gm{hpË`H$ {_Ìm|§ go EH$ ~ma {_bZo H$m Adga _mZVm hÿ§& H$me Vw_ Am gH$Vo... {H$ÝVw Vw_ `{X Z Am gHo$ Vmo EH$ H¡$goQ> _|§ - ""_oao N>ÝXm|§ Ho$ ~§X ~§X _|§ Vw_ hmo'' VWm ""{dXm H$s Bg ~obm _|§'' Zm_H$ H${dVmE§ ^aH$a _oao nmg Vwa§V ^oO Xmo&... `{X Vw_ Mmhmo Vmo H${dVm Ho$ nhbo ^y{_H$m Ho$ ê$n _|§ 4/5 dmŠ` ^r [aH$mS©> H$a XoZm&.. Cgo AÀN>r Vah n¡H$ H$a a{OñQ´>r go ^oOZm
Amem h¡ {H$ Vw_ _oar `o Xmo ~mV|§ (H$mì` g§J«h H$s gm_J«r VWm H¡$goQ> _|§ [aH$mS©> H${dVmE§) _mZH$a VXZwgma erK« H$m_ H$a XmoJo
MmhVm Vmo _¢ `h hÿ§ {H$ Vw_ Bg Adga na à`mJ AmAmo Am¡a EH$ ~ma AnZr ~më`^y{_ H$m Xe©Z Bgr ~hmZo {\$a H$a bmo&
_¢ H¡$goQ> go {H$gr H$mo ^r Vwåhmar H${dVm H$m aoH$mS©> Z H$aZo Xy§Jm-O~ VH$ Vwåhmar AZw_{V Z hmo&
gñZoh
lr Zmam`U MVwd}Xr

27.12.61
{à` àXrn

"gañdVr' H$m hraH$ O`ÝVr g_mamoh 12 OZdar H$mo à`mJ _|§ hmoZm {Z{üV hþAm h¡& `h gm{hpË`H$m|§ H$m Anyd© g_mamoh hmoJm& ñdmJVmÜ`j _¡{WbreaU Jwá Am¡a AÜ`j ~m~y g§nyUm©Z§X hm|§Jo& amï´>n{V AñdñW hmoZo Ho$ H$maU CÓmQ>Z Z H$a gH|§$Jo qH$Vw CZH$s AZwnpñW{V _|§ C.à Ho$ amÁ`nmb CgH$m CÓmQ>Z H$a|§Jo& àm`: 25 gm{hpË`H$m|§ H$m gå_mZ {H$`m OmEJm&... _hmdra àgmX {ÛdoXr H$s H$m§ñ` à{V_m H$m ^r CÓmQ>Z hmoJm&
Amn O~ `hm§ Am`o Wo Vmo _¢Zo Amngo AmJ«h {H$`m Wm {H$ Amn Bg CËgd _|§ gpå_{bV hm| Am¡a AnZr H${dVm - ""_wa{bHo$ No>‹S> gwarbr VmZ'' n‹T|>& AmnZo AZwamoY ñdrH$ma ^r H$a {b`m Wm& AVEd A~ _¢ Amngo gmJ«h AZwamoY H$aVm hÿ§....
_oao OrdZ H$m em`X `h A§{V_ ~‹S>m gm{hpË`H$ Am`moOZ h¡& _oar hm{X©H$ A{^bmfm h¡ {H$ Amn Bg_|§ gpå_{bV hm|§& AmnHo$ AmZo go _wPo ~‹S>m AmpË_H$ g§Vmof Am¡a AmZ§X hmoJm& Bggo A{YH$ Am¡a Š`m {bIy§&
gñZoh
lr Zmam`U MVwd}Xr

7.8.52
~a¡br/gwbVmZnwa (AdY)

{à` àXrnOr

AmnH$mo XoIo Z OmZo {H$VZo df© hmo J`o ~rM _|§ H$B© ~ma ~§~B© Am`m ha ~ma {_bZm Mmhm na g\$b Zht hþAm&
{\$a ~å~B© Am`m hÿ§& 15 VH$ ahÿ§Jm `m Vmo Amn AmB`o `m ~wbmB`o& EH$ ~ma Vmo {_b b|§& H$m¡Z OmZo A§{V_ hr hmo&
ew^oÀNw>
am_Zaoe {ÌnmR>r

14.5.55
bIZD$

{à` àXrn,
.... O¡gm _¢Zo Vw_ go ~å~B© _o§ ~Vbm`m Wm, _¢Zo B§{S>`Z àogdmbm|§ Ho$ AmJ«h go - ""gañdVr'' H$m g§nmXZ H$a {b`m h¡& _oao g§nmXH$Ëd _|§ nhbm A§H$ OwbmB© _|§ {ZH$boJm&
""gañdVr'' H$mo _¢ Cn`moJr Am¡a Cƒ ñVa H$s qhXr n{ÌH$m ~ZmZm MmhVm hÿ§& gm{hË` Ho$ gmW kmZ Am¡a {dkmZ Ho$ boI ^r XoZo H$m {dMma H$a ahm hÿ§ Š`m|§{H$ AmO Ho$ `wJ _|§ gm{hË` H$m Xm`am ~hþV {dñV¥V h¡..
àË`oH$ _m{gH$ n{ÌH$m _o§ Hw$N> H${dVmE§/^r Amdí`H$ h¢ {H$ÝVw _¢Zo {Zü` H$a {b`m h¡ {H$ O~ VH$ {deof H$maU Z hmo V~ VH$ 2/3 go A{YH$ H${dVmE§ Z Xy±§Jm& Am¡a dh ^r MwZo hþE Hw$N> H${d`m|§ H$s& _¢Zo Xg Zm_m|§ H$s Omo gyMr ~Zm`r h¡ Cg _|§ Vwåhmam Zm_ ^r h¡&
`Ú{n Mb{MÌ OJV _|§ Vw_Zo Omo g\$bVm àmá H$s h¡ Cggo _wPo hm{X©H$ àgÞVm Am¡a Jd© h¡& VWm{n _¢ `h H$^r Zht ^ybm {H$ Vw_Zo gm{hpË`H$ OJV go {daº$ hmoH$a AnZo gmW Am¡a gm{hË` Ho$ gmW Ý`m` Zht {H$`m& Vwåhmar gm{hpË`H$ à{V^m Eogr h¡ {H$ `{X Vw_ CgH$m Ý`m` H$amo Vmo Vwåhmam `e: eara {hÝXr _|§ ~hþV {XZm|§ VH$ Or{dV ahoJm& BgHo$ {gdm` Omo AmOH$b A{YH$Va gñVr, Agm{hpË`H$ VWm H$^r-H$^r AZJ©b H${dVmAm|§ H$s ~m‹T> Am J`r h¡ Cgo ^r amoH$Zo _|§ Vw_ ~hþV Hw$N> H$m`© H$a gH$Vo hmo&.... Omo ì`{º$ Mb{MÌ Ho$ {bE H${dVm {bIZo _|§ Am¡a Bg KmoaV_ g§Kf© Ho$ `wJ _|§ g\$b H${dVm {bIZo _|§ bJm hþAm h¡, CgHo$ {bE gm{hpË`H$ H${dVm {bIZm H${R>Z h¡, {\$a ^r ñZoh Ho$ ZmVo _oam AmJ«h h¡ {H$ Vw_ Bg Amoa Ü`mZ Xmo Am¡a H$^r-H$^r Eogr H${dVm ^r {bImo& H$_ go H$_ _wPo `h Jd© H$aZo H$m Adga Xmo {H$ _¢Zo§ ""gañdVr'' _| Vwåhmar H${dVm àH$m{eV H$s& _wPo nyam {dœmg h¡ {H$ Vw_ _oao AZwamoY H$s ajm H$amoJo....&
.... gmam§e `h {H$ Vwåh| _oao Bg H$m`© _| gh`moJ XoZm h¡& `{X Vwåht gh`moJ Z XmoJo Vmo Am¡a {H$g go Amem H$ê§$! H¡$go gh`moJ XmoJo-`h Vwåhmar g_ñ`m h¡..... gñZoh
lr Zmam`U MVwd}Xr

12.1.42
bIZD$

{à` am_M§Ð

..... `hm§ {h. {dœ{dÚmb` ({hÝXy {dœ{dÚmb` ~Zmag) H$s aOV O`ÝVr Ho$ Adga na EH$ H${d gå_obZ hmo ahm h¡& lr Ho$ed àgmXOr {_l H$m {deof AZwamoY h¡ {H$ {hÝXr Ho$ Ho$db MwZo hþE H${d Amd|§ Am¡a Vw_ Adí` AmAmo& _wPgo Vwåh|§ {deof ê$n go {bIZo H$mo H$hm h¡& gmo `{X Vw_ Cg Adga na Am gH$mo Vmo ~‹S>m gw§Xa h¡& _¢ ^r AmZo H$m gmoM ahm hÿ§&

gñZoh
lr Zmam`U MVwd}Xr

 
Site Designed by Nikul